Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (opgericht in 2012) draagt bij aan de ontwikkeling van ambacht en de creatieve ambachtscultuur. Wij doen dit door zowel individuele makers te ondersteunen als door het definiëren, zichtbaar maken en bevorderen van de sector, het craftsdomein.

In Nederland ontbrak het aan zo’n organisatie: het craftsdomein was niet georganiseerd, er was geen aanspreekpunt en er was een lacune in zichtbaarheid, kennis, educatie, infrastructuur en kwaliteitsbewaking.

CCNL is initiator van een grote en groeiende craftscommunity van makers, musea, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Elke betrokken partij vormt een schakel in de transitie naar een nieuwe vorm en betekenisgeving van het domein. Met CCNL is er ook een gezicht, een nationaal en internationaal aanspreekpunt.

Onder het creatieve ambacht verstaan wij: ambachtelijke technieken die een creatieve en creërende component in zich hebben en waarbij kunstzinnig talent en esthetisch gevoel komt kijken. Waar de Engelse taal craft, het meer kunstzinnige ambacht, onderscheidt van trade zoals loodgieten, vatten we dit in Nederland samen onder de noemer ambacht. Voorbeelden van creatief ambachtelijke technieken zijn weven, houtbewerken, leer bewerken, smeden, glasblazen, keramische technieken, al dan niet in combinatie met nieuwe (digitale) technieken.
Onder vakmanschap verstaan we: excellente beoefenaars van ambachtelijke technieken. Deze beoefenaars zijn zowel techniekspecialisten als maker-designers. Wij noemen hen: makers.

Ambachtelijke kennis behoort tot het immaterieel erfgoed. Dit heeft als kenmerk dat het wordt overgedragen van mens tot mens. Verbinden van mensen die nog kennis hebben en mensen die willen leren vloeit logischerwijs voort uit ons werk. Makers, designers en bedrijven vinden elkaar niet altijd vanzelf. Dat komt enerzijds doordat makers niet georganiseerd zijn als groep, anderzijds doordat ze uit verschillende generaties komen of in andere gemeenschappen, specialisaties of (bedrijfs)culturen verkeren. Ieder heeft eigen communicatiemiddelen, een eigen beeldtaal en een eigen kennisdomein. Onze verbindende rol krijgt vorm via onze activiteiten, communicatie en presentatie en via matchmaking.

Visie

CCNL pleit voor een herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in Nederland en voor het behoud van ambachtelijke technieken. De in eeuwen opgebouwde kennis is belangrijk voor de toekomst, zeker in deze tijd van digitalisering, robotisering, massaproductie en uniformiteit. Crafts staan voor ons voor kwaliteit, creativiteit, schoonheid, duurzaamheid, menselijke touch, identiteit, diversiteit, learning by making, kennis, wijsheid en innovatie.

Missie

Het is onze missie een stevig fundament te bouwen voor het craftsdomein zodat het een vanzelfsprekende en permanente positie heeft in Nederland. Crafts Council Nederland is hiervoor de aanjager en katalysator en zorgt voor ondersteuning, presentatie, ontwikkeling en verbinding, zowel voor makers als voor de sector.

CCNL focust zich op vijf doelstellingen:

  1. Makers ondersteunen zodat zij hun maaktalenten en competenties kunnen ontwikkelen; er zijn geen andere organisaties die dit structureel en op professioneel niveau bieden.
  2. Ambachtelijke kennis en vaardigheden in kaart brengen, behouden en doorgeven, om te voorkomen dat zij verloren gaan. Met de gebruikelijke onderwijs- en beroepspraktijk is dat het geval.
  3. Onderzoek en innovatie mogelijk maken, om de vooruitgang in de sector te stimuleren.
  4. Een podium bieden zodat het domein zichtbaar wordt, en een groot publiek er kennis mee kan maken.
  5. Stimuleren van ambachten in andere sectoren, om te ‘verbreden’; dat is nodig om het craftsdomein een solide basis te geven.

Team

Marion Poortvliet (founder)
Willemien Ippel (co-founder)
Guusje Heesakkers (communicatie en projectmanager)

Daarnaast werken we met een pool professionals, zoals Daniël Maarleveld voor grafische vormgeving.

 

codes_cc

Crafts Council Nederland onderschrijft de Code Culturele Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.