Textielcommissie.nl

De Textielcommissie.nl levert een bijdrage aan het behoud van het textiele erfgoed door middel van het verzamelen en verspreiden van kennis van historisch en hedendaags textiel. Daarmee zet zij de missie voort van de in 1962 opgerichte Textielcommissie Musea, waaruit zij is voortgekomen.

De Textielcommissie.nl bereikt haar doel door het organiseren van halfjaarlijkse textielsymposia, waarvan de voordrachten gepubliceerd worden in een jaarboek. Tijdens deze symposia worden specifieke onderwerpen onder de loep genomen. De dagen hebben een interdisciplinaire aanpak waaraan restauratoren, (kunst)historici, natuurwetenschappers en technici een bijdrage leveren in de vorm van een lezing. Ieder symposium heeft een eigen thema, waar vakspecialisten hun licht op laten schijnen.

Met haar activiteiten biedt de Textielcommissie.nl een platform aan vakbeoefenaars en geïnteresseerden in textiel in uiteenlopende disciplines: conservering en restauratie, (kunst)historisch en (natuur)wetenschappelijk onderzoek, antropologie en materiële cultuur, kunstnijverheid, mode en design, technologie en industrie, onderwijs en cultureel erfgoed.

Adres
Van Beuningenstraat 185 1h

1051 XP
Amsterdam