Algemene Voorwaarden

Crafts Council Productions

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. Opdrachtnemer: Crafts Council Productions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 69602484
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Crafts Council Productions een overeenkomst sluit.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Crafts Council Productions ongeacht de benaming daarvan.
  4. Diensten: de door Crafts Council Productions voor de opdrachtgever te verrichten of verrichte diensten of andere werkzaamheden, waaronder – maar niet beperkt tot – het adviseren over de creatieve en ambachtelijke industrie.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met opdrachtnemer en op alle activiteiten met het oog op het tot stand brengen van deze overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Uitvoering, termijnen en wijziging overeenkomst

2.1 Opdrachtnemer spant zich in om de diensten naar beste vermogen te verrichten.

2.2 Is voor de voltooiing van bepaalde diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

2.3 Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.4 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

2.5 Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de verrichting van de diensten. Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtgever rechtstreeks met deze derden contracteren en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatig handelen van deze derden.

2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten of te leveren zaken.

2.10 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom of
 eventuele andere rechten in verband met of voortvloeiende uit adviezen en andere werken afkomstig van opdrachtnemer bij Crafts Council Productions. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

3.2 De opdrachtgever dient de van opdrachtnemer verkregen adviezen en andere werken en informatie alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf of organisatie. Het is niet toegestaan door opdrachtnemer verstrekte adviezen en andere werken en informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen of verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 De binnen of buiten het kader van deze overeenkomst door Crafts Council Productions gegenereerde, expliciet nieuwe creatieve concepten, producten, namen en andere creatieve vondsten, zijn en blijven intellectueel en industrieel eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient expliciet toestemming te verlenen voor het vruchtgebruik hiervan. Opdrachtnemer kan verlangen dat voor het eventueel vruchtgebruik van de hierboven geschetste creatieve vondsten een separate overeenkomst met opdrachtnemer wordt overeengekomen.

Artikel 4 Offerte en honorarium

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4 Afhankelijk van wensen en situatie kunnen verschillende afspraken over de berekening / vaststelling van het honorarium worden gemaakt. Met opdrachtgever kan een bruto uurtarief worden overeengekomen of een vaste ‘totaalprijs’ (lumpsum). In uitzonderlijke gevallen (en dan alleen waar de opdracht ‘fondsenwerving’ betreft) kan een honorarium op basis van een percentage (commissiebasis) van de binnen de opdracht geworven (fondsen/sponsor/subsidie/donatie) gelden worden overeengekomen.

4.5 Indien Opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de vereenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in gewijzigde omstandigheden, waaronder – maar niet beperkt tot – een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, inflatie, wisselkoersen.

4.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
 opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5 De betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Dit betreft een fatale termijn. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.4 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.8 Opdrachtnemer is gerechtigd, voordat hij met de uitvoering van een opdracht een aanvang zal nemen, een door hem te bepalen vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

5.9 Wanneer opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de opdrachtgever gehouden alle in verband met deze procedure door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door opdrachtnemer worden ingeroepen ongeacht of de opdrachtgever tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer op grond van een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot hetgeen in artikel 7 (klachtenregeling) is bepaald.

6.2 Opdrachtnemer is – ongeacht de rechtsgrond van de vordering– niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van, of die in verband staat met, eventuele fouten, omissies of tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden of anderszins door derden verrichte diensten of geleverde zaken.

6.3 Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder – maar niet beperkt tot -
 vertragingsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede voor schade die een gevolg is van of in verband staat met door de opdrachtgever aangeleverde informatie of andere input die onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder mede begrepen het niet of niet volledig kunnen verrichten van de werkzaamheden als gevolg van een ongeval of ziekte van de kant van opdrachtnemer met inbegrip van ziekte van directe familieleden.

6.5 Mocht opdrachtnemer toch aansprakelijk zijn dan is zijn aansprakelijkheid, inclusief eventuele aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden, in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.6 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitsluitend beperkt tot geleverde diensten op het gebied van fondsenwerving, strategisch/creatief advies, algemeen management en creatieve product- en conceptontwikkeling.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor adviezen of suggesties van juridische, financiële of fiscale aard.

6.7 Indien en zover om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Opdrachtnemer mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van vijfduizend euro.

6.8 Voor alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer geldt een verjaringstermijn van zes maanden na verrichting van de desbetreffende dienst.

6.9 De opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband met de door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten.

6.10 Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 Klachtenregeling

7.1 Klachten dienen binnen acht dagen na het ontvangen van het advies en/of het resultaat van de verrichte dienst(en)
 schriftelijk of elektronisch aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

7.2 Bij een terechte klacht is opdrachtnemer te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek (waaronder tevens wordt verstaan een onjuistheid of omissie in het uitgebrachte advies cq. dienst) te herstellen of het bedrag dat in verband met de gebrekkige dienst in rekening is gebracht – naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk – te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Hij hoeft hieraan echter niet te voldoen wanneer de opdrachtgever in het licht van de redelijkheid en billijkheid niet gerechtigd is het voorgaande te vorderen.

7.3 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of herstel en/of vervanging en/of aflevering van het ontbrekende of nakoming, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst verjaart op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 7.1 of b) 6 maanden na het moment van verrichting van de desbetreffende dienst.

7.4 Een klacht schort de verplichting van de opdrachtgever voortvloeiende uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet op.

Artikel 8 Wet- en regelgeving en gedragscodes

8.1 De opdrachtgever garandeert de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van subsidies, sponsoring en fondsenwerving en elke andere wet- en regelgeving met betrekking op de te verrichten diensten te zullen naleven en over de eventueel benodigde vergunningen te beschikken. De opdrachtgever garandeert zich eveneens te houden aan de binnen de desbetreffende branche toepasselijke gedragscodes, waaronder – maar niet beperkt tot – de gedragscodes van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving.

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid aan de kant van opdrachtnemer op te zeggen indien de opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in artikel 8.1 houdt of indien opdrachtnemer reden heeft te vermoeden dat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Onverminderd de rechten van opdrachtnemer op grond van de wet geldt dat indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, of het opdrachtnemer vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van het opdrachtnemer adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, opdrachtnemer het recht heeft (verdere) uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Deze rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan opdrachtnemer in één of meerdere van de volgende gevallen: de opdrachtgever van ondernemingsvorm verandert, de zeggenschap binnen de onderneming van de opdrachtgever wijzigt, er beslag wordt gelegd op goederen van de opdrachtgever, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, de opdrachtgever tot liquidatie overgaat of wanneer zij wordt ontbonden. Ieder opschortingrecht van de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 10 Diversen

10.1 Opdrachtnemer is te alle tijden bevoegd een opdracht van een opdrachtgever niet of niet meer in behandeling te nemen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens waarover hij van een opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift opdrachtnemer tot mededeling verplicht.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht om dossiers en allen zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien vijf jaar of meer verstreken zijn nadat Opdrachtnemer een opdracht voor de opdrachtgever heeft uitgevoerd.

10.4 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

10.5 Bij opdrachtverstrekking aan opdrachtnemer, geeft de opdrachtgever hierbij expliciet toestemming dat de naam van de opdrachtgever, beeldmateriaal en omschrijving van de opdracht plus eventuele resultaten door opdrachtnemer gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden ten behoeve van opdrachtnemer en in communicatie-uitingen mogen opgenomen mogen worden.

10.6 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen
 treden, indien nodig en op verzoek van opdrachtnemer, in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling.

10.7 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.